Warning: Creating default object from empty value in /home/www/web940/web940u1/html/included/functions.php on line 292 SEDW.lu

Generalversammlung vun 2019

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/www/web940/web940u1/html/included/functions-formatting.php on line 76

De Comité vum Syndicat

Präsident: Pit Ludwig
Vize-Präsident: Sonja Wolsfeld, Raymond Schroeder
Sekretär: Pit Ludwig a Fränk Weiwers
Caissière: Odette Neumann

Member: Tilly Bausch, Françoise Koltz, Yvonne Muller, Lynn Hautus,
Carisa Delgado, Carlo Meyer, Nico Weydert a Fränk Weiwers, Jules Theisen. Margot Reding-Schroeder a Marcel Weirich (Keesrevisoren)
Kulturelle Mataarbechter Roger Medernach (Jéineschsprooch / Film a Fotos)

Aktivitéiten:

De Comité huet am vergaangene Joer 9 Comitéssëtzungen ofgehalen, an huet schrëftlech beim Staat a Schäfferot intervenéiert, fir séng Doléancen virzeleeën. Och telefonesch hate mir Kontakt mat sämtlechen Gemengeservicer fir si iwwert d’Problemer an d’Bild ze setzen.
De Comité huet séch mam Schäfferot getraff fir iwwert Doléancen a Projeën ze diskutéieren.
Mir ware vertrueden op de Generalversammlung vun der Entente des Sociétés de l’Ancienne
Commune d’Eich, op der Neijoërsrezeptioun vun der Entente am Centre Culturel zu Beggen, op de Generalversammlungen vun onsen Nopersyndikater Pafendall, Syndicat Kierchbierg der USILL, a sämtlechen Delegatiounssëtzungen vun der USILL an op der «Porte ouverte vum Institut Emile Metz».

No 20 Joer hu mir de Centre Drescher den 8. Juni 2018 ageweiht
Villmools Merci Madame Polfer fir dee schéine Kulturzenter
Wéi de Comité vum Syndikat virun ongeféier 20 Joer bei Iech an der Märei war, hu dir ons iwwerascht mat der gudder Iddi, d’Gebäi vun der Schräinerei Drescher ze restauréieren als Kulturcenter fir déi Dummeldenger Awunner. Deemools konnte mir ons net virstellen, dass dëst esou e schéine Bijou géing ginn. Dummeldeng hat guer kee Sall fir kulturell an aner Manifestatiounen. Sämtlech Informatiounsversammlungen sinn zu Beggen oder Weimeschkierch organiséiert ginn, an och d’Walbureauën hu missten an de Schoulsäll ënnerbruecht ginn. Aus verschidde Grënn huet et awer lang gedauert bis des Restauratioun ofgeschloss ginn ass. Elo si mir awer stolz, dass mir eng Plaz hunn wou Austellungen, Konferenzen, Manifestatiounen an aner Treffen kënnen ofgehal ginn. Den Dummeldenger Kierchegesank ass besonnesch frou e Sall ze hunn. An der Vergaangenheet ass hinnen oft e Sall versprach, ginn si hu missen hir Prouwen zu Dummeldeng am Keller ënnert der aler Schoul, a verschidden Schoulsäll an engem Pavillon an zulescht am Eecher Kulturcenter ofhalen. Mat dem Gesank hunn och de VSD an de Syndicat e Sall am Centre, a mir hoffen, dass duerch de neie Komplex d’Opléisungen vun de Veräiner an der Aaler Gemeng Eech en Enn kritt.
E grousse Merci un den Architekt Luc Ramponi fir säi Asaz an seng professionnel Kenntnisser, déi zum Succès vun der Realisatioun bäigedroen hunn. Him och e grousse Merci fir déi gutt Zesummenaarbecht mam Syndicat. De Merci geet och un all Leit, déi un der Restauratioun vun dësem Centre matgewierkt hunn. Madame Polfer mir verspriechen Iech gutt op dëst Gebäi opzepassen an hoffen, dass an der Zukonft vill Awunner kënne vum Center profitéieren. Merci Madame Jeanne Schneider vum Service communication et relations publiques fir d’Realisatioun vun der schéiner Brochure iwwert d’Geschicht, d’Aarbechten vun der Restauratioun vum Drescherhaus mat schéine Fotoën. Mir sinn och frou iwwert d’Konschtwierker vun de Kënschtler Dani Neumann an Justine Blau, aus der aler Gemeng Eech, déi am neien Kulturcenter integréiert goufen a fir eng schéin Dekoratioun suergen.
Madame Polfer nach emol villmools Merci, a mir hoffen Iech nach oft hei kënnen ze begréissen. Zum Schluss nach e grousse Merci un d’Gesankveräiner Chorale Ste Cécile a Chorale Grand-Ducale vun Dummeldeng, déi des Aweihung mat hire Lidder verschéinert hunn. Wéi dat sech gehéiert gouf et och e Patt ze drenken an e klenge Maufel z’iessen. Fir de Centre Drescherhaus ze reservéieren muss een sech un den Här Marc Ralinger wenden vum Service Architecte-Maintenance Tél.: 4796 4654. Fir Drescherhaus ze besichtegen sinn d’Conciergen vun der Dummeldengerschoul d’Madame Corinne Muller oder den Här Manet responsabel Tél.: 691 98 08 43.

Parkproblem beim Drescherhaus
An der rue du Château sinn net vill Parkplazen, dofir hate mir der Stad Lëtzebuerg proposéiert e klenge Wee unzeleeën tëschend dem Parking bei der neier Schoul an dem Drescherhaus. Dëst ass awer net akzeptéiert ginn.

Bauprojet Schöttermarjal
An der Generalversammlung vum Kierchbierger Syndikat ass dëse Bauprojet behandelt ginn. Si haten eng komplet Dokumentatioun iwwert Planzen, Déieren an de Wunnbau den do soll entstoën. Mir kënnen si nëmmen fir hir gutt Aarbecht felicitéieren. Mir ënnerstëtzen all hir Interventiounen.

Fréijoorsbotz 2019
D’Fréijoorsbotz ass dëst Joer vum 08-19. Abrëll. Wou Problemer mam Dreck sinn kënn dir beim
Service d’Hygiène vun der Stad Lëtzebuerg mellen: Tél.: 4796-3640 / Fax: 453958 /
e-mail: hygiene@vdl.lu

Aarbechten op der Dummeldenger-Gare
Um Weekend vum 23.-25. a vum 29.-31. Mäerz war d’Barrière zu Dummeldeng zou. D’Eisebunn huet sämtlech Gleiser ersat an et sinn och Gleiser bäikomm. Et ass e grousse Chantier wou um Weekend och Nuets geschafft ginn ass.

Casa Nummer 2
Op dem Site wou Casa war entsteet elo e neie Problem. Do deposéiert elo d’Firma Polygone hiren Offall. Mir mussen oppassen, dass mir no der Casa net e neie Problem kréien mat dem Dreck an zousätzleche Autoverkéier. Fir dës Leit zielt also Behabtung vun der Vergëftung vum Site net.

Aarbechten, déi realiséiert gouven
- Ubrengen vu Velosstänner zu Weimeschkierch an beim Centre Drescher zu Dummeldeng
- Reckelen vun de Poubellen zu Weimeschkierch beim Centre Am Duerf. Des Poubellen stonge
schlecht, si hunn d’Vue geholl vun den Autofuerer, déi vum ale Fonds St. Martin an rue de Kierhberg
wëlen abéien.
- Fäerdegstellung vum der Parkplaz niewend dem Centre Am Duerf
- Trapen fir bei d’Kierch zu Weimeschkierch ze goen sinn amenagéiert ginn.
- En Terrain fir Fitness ze maachen am Lavalspark
- De Wee ënnert dem Eisebunnstunnel tëschent der Rue Lamormesnil an dem Park Laval ass an zwee
gedeelt ginn wou en elo och mam Velo, Kannerkutsch an Rollstull kann passéieren.
- Luuchten an de Wee beim Park Drescherhaus sinn amenagéiert ginn
- De Busarrêt an der rue du Château bei der Chinesescher Ambassade ass méi secher ginn.
- Auto op der Dummeldenger-Gare vun «FLEX» deen ee ka bei der CFL lounen.

Grousse Chantier zu Eech
Dënschdes, de 5. Februar 2019 huet d’Madame Buergermeschter Lydie Polfer d’Awunner vun Eech, Weimeschkierch, Dummeldeng a Millebaach op Beggen an den Centre Culturel invitéiert fir de grousse Chantier virzestellen. Et ware vill Awunner an d’Versammlung komm. De Chantier gëtt a verschidde Phasen gemaach.De Chantier Place Dargent dauert vu Mäerz 2019-Juni 2020.
325 Schaffdeg, wann d’Wieder et erlab. Am beschte kann en sech informéieren um Internetsite vun der Stad Lëtzebuerg vdl.lu ënnert der Rubrik Chantier Eich.

Rendez-vous mat der Madame Buergermeeschter
a Schäfferot an der Märei

Rapport de la réunion entre le Syndicat d’initiative Eich-Dommeldange-
Weimerskirch (SEDW) et le Collège échevinal en date du 15 février 2019
Ont assisté: Collège échevinal:
Mme Lydie Polfer, M. Serge Wilmes, Mme Isabel Wiseler-Lima, M. Patrick Goldschmidt;
Services communaux:
Mme Sonja Fandel (Service des Parcs), M. Claude Walisch (Service de la Voirie),
M. Laurent Vanetti (Service de la Circulation), M. Luc Ramponi (Service Bâtiments),
M. Patrick Stephany et M. Nico Ralinger (Service Hygiène), M. Raphaël Zwank (Secrétariat général)
SEDW: M. Pit Ludwig (Président), Mme Odette Neumann, Mme Sonja Wolsfeld, Mme Yvonne Muller, Mme Tilly Bausch, M. Frank Weiwers, M. Nico Weydert.

1) Stations Vél’oh
Le Syndicat d’initiative Eich-Dommeldange-Weimerskirch (SEDW) demande des renseignements
concernant l’installation de stations Vél’oh dans les quartiers concernés.
Les représentants de la Ville informent que le réseau des stations Vél’oh sera étendu dès que
les problèmes techniques seront résolus. Une station sera mise en place près du siège des scouts, une autre près de la gare (où les CFL mettront à disposition le terrain).
La réalisation de la piste cyclable entre Eich/Dommeldange et Beggen est sur la bonne voie, l’Etat étant en train d’obtenir les emprises nécessaires.

2) Escalier au pied de la Montée Pilate
Le syndicat rappelle qu’il souhaite toujours la mise en place d’escaliers au pied de la Montée Pilate
(près du coin rue d’Eich / Montée Pilate), étant donné que la main courante qui y est installée s’avère insuffisante pour garantir aux piétons un passage sans danger en cas de verglas.
Monsieur Walisch explique que l’accès à la Montée Pilate doit rester aisé en raison du chantier qui sera réalisé plus haut dans la rue, où un mur sera déplacé vers la falaise afin de permettre l’élargissement de la rue. Il faut assurer le passage non seulement des piétons, mais aussi des personnes qui se promènent p.ex. avec une poussette. Les escaliers seront réalisés après la fin du dit chantier.

3) Menuiserie Drescher: signalisation et stationnement
Le SEDW estime que de nombreuses personnes ont des difficultés à trouver le centre culturel installé dans l’ancienne menuiserie Drescher respectivement le chemin entre le parking et ce centre culturel.
Monsieur Vanetti annonce que des panneaux de signalisation seront mis en place dans les meilleurs délais.

4) Place à côté du Centre am Duerf à Weimerskirch
Le SEDW est satisfait de l’exécution des travaux sur la place centrale à Weimerskirch. Il attend maintenant la réalisation d’un ou de plusieurs objets dans l’espace public en souvenir des «Lakerten».
L’idée d’une sculpture a été abandonnée.
Monsieur Ludwig estime cependant que la réalisation de tableaux d’information, qui ont été proposés lors d’une entrevue avec Madame Christiane Sietzen et Monsieur Laurent Schwaller, et qui ont déjà fait l’objet d’une décision favorable du collège échevinal, devraient être accompagnés ou remplacés par une œuvre d’art (p.ex. un bas-relief) qui serait fixée sur le mur du centre culturel.
La délégation du SEDW a amené deux propositions de bas-reliefs, l’un de l’artiste Jean Bichel, qui a habité pendant de longues années à Dommeldange (modèle en carton), l’autre de Madame Myriam Renée Schmit (esquisse d’un bas-relief en bronze).
Le collège échevinal marque son accord de principe avec la réalisation d’une telle œuvre, soulignant que celle-ci devra être assez solide pour résister au vandalisme.
Il est retenu que le SEDW discutera avec Madame Christiane Sietzen et Monsieur Laurent Schwaller de la suite du dossier.
Les deux propositions de reliefs seront transmises par le Secrétariat général (R. Zwank) à Madame Sietzen

5) Arbres dangereux au Fond Saint Martin
Le SEDW informe que des arbres malades et jugés dangereux se trouvent dans l’ancien Fond St Martin. Le service Patrimoine naturel vérifiera la situation sur place.
Actualisation 18.02.2019: Le service Patrimoine naturel informe qu’au cours de l’année 2018, des travaux ont été effectués dans le petit bois en question, qui appartient en effet à la Ville, et que l’état du bois est bon aujourd’hui. Comme illustration, le service envoie des photos actuelles.

6) «Marxe Bierg»: pavé dangereux et chantier mal sécurisé
a) Le SEDW rappelle que le pavé au «Marxe Bierg» (menant vers le Kuebebierg) se trouve dans un état dangereux. M. Walisch annonce que la réfection du pavé est prévue pour septembre 2019..
b) Le SEDW estime que le chantier près de la maison numéro 150 est mal sécurisé, de sorte qu’il représente un danger pour les passants. Les représentants de la Ville informent qu’il s’agit d’un chantier privé et que la Police des Bâtisses est déjà saisie du dossier.

7) Trafic en général
Le SEDW estime que le trafic constitue l’un des problèmes majeurs, notamment au centre de Dommeldange, à Weimerskirch, à Eich ainsi que dans la montée Pilate, dans la rue des Sources et dans la rue Schetzel. Les représentants de la Ville soulignent qu’on s’efforce pour empêcher autant que possible le trafic à travers les quartiers.

8) Arrêts d’autobus / ajoute d’un passage pour piétons
Le SEDW est satisfait des arrêts de bus existants, mais demande la mise en place d’un passage pour piétons près des arrêts situés à proximité de l’Ambassade de Chine.
Monsieur Walisch informe que ce passage pour piétons sera mis en place après le congé collectif 2019 dans le cadre d’un chantier de «Creos Gaz».

9) Pont ferroviaire / feux de signalisation
Le SEDW revient à la charge pour demander l’installation de feux de signalisation de part et d’autre
du pont ferroviaire reliant la rue des Hauts-Fourneaux et la rue Henri Dunant (près de l’Ambassade de Russie). De nombreux habitants estiment que la fluidité du trafic était meilleure pendant un chantier
pendant lequel des feux avaient été mis en place.
M. Vanetti rappelle que la Ville avait répondu par écrit que l’installation de feux est jugée superflue en raison de la bonne visibilité pour les automobilistes et de la signalisation en place.

10) Fontaine au bout de la rue des Hauts-Fourneaux
Le SEDW avait demandé (par lettre du 8.12.2018) la remise en état avec connexion au réseau d’eau
de la fontaine située au bout de la rue des Hauts-Fourneaux (dans le virage près de l’Ambassade de
Russie). La fontaine est située sur un terrain appartenant à la Ville. Le collège échevinal est favorable à
la réalisation d’approvisionnement en eau potable. Le service des Eaux sera chargé d’élaborer un devis y afférent. (-> décision sous 83E/2018/10/6)

11) Salle de répétitions pour jeunes près de la Menuiserie Drescher
Le SEDW souhaite avoir des renseignements sur l’avancement du projet de l’installation d’une salle à répétitions pour jeunes à côté du centre culturel Drescher. Les représentants de la Ville informent que les travaux de gros-œuvre commenceront début mars 2019.

12) Hall sportif à Dommeldange
Le SEDW voudrait savoir où en est le projet de construction d’un nouveau complexe sportif avec piscine au quartier de Dommeldange. Monsieur Luc Ramponi informe qu’il est prévu de démolir l’ancien hall sportif et l’ancienne piscine.
Le projet de construction comprend un hall sportif de 45 mètres, une piscine de 25 mètres, un mur d’escalade et des «air tramps».Une extension de l’école est également prévue. L’avis de marché concernant les bureaux d’études a été publié en date du 15.02.2019 dans les journaux.

13) Etangs près de l’Ambassade de Chine
Le SEDW revient à sa revendication concernant la remise en état des étangs situés près de
l’Ambassade de Chine, soulignant que les poissons ne disposent plus de beaucoup d’eau en raison des
4 importants dépôts de sable dans les étangs. Madame Fandel annonce que l’assainissement des étangs est prévu pour l’année 2020 (après l’assainissement des étangs à Kockelscheuer).

14) Rue d’Eich: utilisation du parking comme raccourci
Le SEDW informe que de nombreux automobilistes en provenance d’Eich utilisent le parking situé près de la station-service au coin rue d’Eich/rue Auguste Laval comme raccourci, ce qui est considéré
comme dangereux, car les automobilistes en question traversent alors la ligne blanche qui les sépare du trafic en sens inverse. Des enfants circulent souvent sur ce trottoir, étant donné qu’il se trouve à proximité d’une école.
Monsieur Vanetti répond que le problème est connu, mais qu’il n’est pas recommandable de mettre en place des bornes pour empêcher l’accès au parking à partir de la rue d’Eich étant donné qu’une telle mesure freinerait le flux de la circulation sur la rue Auguste Laval en raison des automobilistes qui devraient y attendre pour tourner à gauche sur le parking. Dès lors, des contrôles de la part de la Police Grand-ducale constituent le seul moyen pour endiguer ce comportement dangereux des automobilistes.

15) Canalisation / station d’épuration
Le SEDW demande quand les travaux au niveau de la canalisation menant vers la station d’épuration
seront terminés, la fin des travaux ayant été annoncée initialement pour novembre 2014.
Les représentants de la Ville informent que les travaux seront bientôt terminés.

16) Escaliers reliant la rue Munchen-Tesch à la rue Laroche
Le SEDW revient à la charge concernant sa revendication de rénover les escaliers reliant la rue Munchen-Tesch à la rue Laroche.
Monsieur Walisch annonce que les travaux de réfection commenceront en mars 2019.

17) Installation d’antennes à Weimerskirch
Le SEDW voudrait savoir à quoi servent les antennes installées récemment dans l’espace public à Weimerskirch (sur le tronçon supérieur et sur le tronçon inférieur de la rue de Kirchberg), et si d’éventuelles répercussions sur la santé des habitants sont à craindre. Monsieur Frank Weiwers du SEDW informe que plusieurs habitants se sont plaints de problèmes de sommeil et de problèmes de concentration.
Selon la photo montrée par le SEDW, il devrait s’agir d’antennes du système «Hot City» de la Ville. Les représentants de la Ville expliquent que des mesurages sont effectués pour exclure toute répercussion négative sur la santé des habitants. Le collège échevinal annonce que le Service TIC effectuera des mesurages sur place (rue de Kirchberg). (-> suivi sous 83E/2018/10/11)
18) Aire de jeux «Mongenast-Servais» à Dommeldange
Le SEDW informe qu’il existe un problème d’excréments de chiens sur l’aire de jeux Mongenast-Servais à Dommeldange. Il est retenu d’y installer un enclos pour chiens comme au Parc Laval.(-> suivi sous 83E/2018/10/12)

19) Aire de jeux «St Martin» à Weimerskirch
Le SEDW demande s’il serait possible d’installer une clôture devant l’entrée de l’aire de jeux «St Martin» à Weimerskirch pour empêcher que les enfants courent sur la chaussée en sortant de l’aire de jeux.
Monsieur Walisch explique qu’une clôture y sera installée dans les meilleurs délais.

20) Etat du parking près de la gare de Dommeldange
Le SEDW constate que le parking près de la gare de Dommeldange se trouve dans un mauvais état.
M. Vanetti informe qu’un nouveau revêtement sera mis en place par les CFL, alors que la Ville de Luxembourg effectuera le marquage des emplacements de stationnement.

21) Parc Laval: installation d’une fontaine d’eau potable et d’une toilette
Le SEDW revient à sa demande concernant l’installation d’une fontaine d’eau potable et d’une toilette au Parc Laval.
Madame Sonja Fandel annonce qu’une fontaine et une toilette seront installées au cours de l’année 2019.

22) Dépôt d’ordures
Le SEDW déplore que des ordures soient déposées de plus en plus souvent à côté des conteneurs et
dans l’espace public en général. En décembre 2018, le SEDW avait publié une affiche sur son site Internet, dans les réseaux sociaux et sur ses tableaux d’affichage («Reider») pour sensibiliser les habitants à éviter des incivilités de ce genre. Les représentants de la Ville expliquent qu’une personne supplémentaire a été embauchée dans le cadre des contrôles effectués par le service d’Hygiène.

23) Demande de protection pour l’ancienne pharmacie
de la Place Dargent
Le SEDW constate que la pharmacie établie pendant de longues décennies à la Place Dargent a déménagé vers la rue de Mühlenbach, et craint que l’ancien bâtiment de la pharmacie puisse être démoli pour faire place à des résidences. Il estime que le bâtiment présente une architecture remarquable et qu’il devrait être protégé. Madame le bourgmestre Lydie Polfer souligne que le bâtiment en question est protégé par le PAG de la Ville et que la Ville n’autoriserait donc pas une éventuelle demande en démolition.

Questions supplémentaires non prévues à l’ordre du jour:

24) Réverbère mal réglé?
Monsieur Frank Weiwers informe qu’un réverbère à l’adresse 22, rue de Kirchberg éclaire trop le logement qui s’y trouve. Il demande si le réverbère en question est mal installé ou mal réglé.
Le collège échevinal invite le Service Eclairage public à se rendre sur les lieux pour vérifier si l’installation du réverbère a été effectuée selon les règles de l’art.

25) Panneau indiquant l’accès à l’Hôtel Doubletree by Hilton
Le SEDW informe que de nombreux automobilistes tournent à droite dans la rue Jacques De Deventer
en venant de la route d’Echternach, croyant que cette rue mène vers l’hôtel situé sur la colline.
Le service de la Circulation analysera si la signalisation peut être améliorée.
26) Horaires d’autobus
Le SEDW souhaite connaître les horaires d’autobus qui seront valables pendant le grand chantier à la
Place Dargent. Le service Autobus en informera le SEDW.

27) Accrochage des œuvres d’art à la Menuiserie Drescher
Le SEDW demande si tout est en place pour accrocher des œuvres d’art à l’intérieur de la Menuiserie
Drescher. M. Ramponi explique que des rails permettant de suspendre des tableaux sont installés dans
les espaces «foyer» au rez-de-chaussée et à l’étage. Les câbles de fixation pour les tableaux pourront
être mis à disposition par le concierge du bâtiment.